Privacy - GDPR

AVG - GDPR


GDPR staat voor General Data Protection Regulation of in het Nederlands Algemene Verordering Gegevensbescherming. Deze Europese verordering legt regels op rond de bescherming en de verwerking van persoonsgegevens.


Contact


Als Wandelclub Old-Timestappers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Old-Timestappers

Kerkhofweg 11

3020 Veltem

oldtimestappers@telenet.be


Waarom wij persoonsgegevens verwerken


Uw persoonsgegevens worden door Wandelclub Old-Timestappers verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:


    Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Wandelclub Old-Timestappers, van Wandelsport Vlaanderen

    en van de leden van Wandelsport Vlaanderen

    Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

    Het bekomen van subsidiëring door de overheid


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen, verzamelen en verwerken:


    Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en email adres

   

    Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit


We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


Verstrekking aan Derden


De gegevens (of een deel ervan) die u aan ons geeft kunnen we aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.


Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:


    Het opmaken en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen (https://madmimi.com)

    Het hosten van onze website (http://www.one.com)

    Het bewaren van jullie persoonsgegevens (Google Cloud en Webportaal Wandelsport Vlaanderen)


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of die geen privacy verklaring hebben die EU regels respecteert. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegelaten is.


Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten alle tijde in te trekken, zonder dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.


Bewaartermijn


Wandelclub Old-Timestappers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, namelijk 3 jaar.


Uw rechten omtrent de gegevens


U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.


Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legimiteren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacy bescherming.


Wijziging Privacy Verklaring


Wandelclub Old-Timestappers kan zijn Privacy Verklaring wijzigen. Deze wijziging zal door middel van een nieuwsbrief bekend gemaakt worden aan alle leden en door een aankondiging op deze website.