Reglement 100 km criterium

REGLEMENT

100km criterium tocht

 

Organisatie


Het 100 km criterium is een organisatie van vzw Old-Time stappers aangesloten bij wandelsport Vlaanderen, ten voordele van de Eglantier, een dagopvang voor kinderen en jongvolwassenen met meervoudige beperkingen .


Het 100 km criterium is een wandeltocht zonder wedstrijdelement waarbij 100 kilometer (18 rondjes van 5.54 km) afgelegd moet worden binnen de 24 uur. 

men kan kiezen uit 2 parcoursen (1 vlak en 1 heuvelachtig) die men naar eigen wil onderling kan combineren.


Inschrijving


Een deelnemer die zich via de website van de Organisatie (100 km criterium) heeft aangemeld voor deelname en daarmee tevens akkoord gaat met dit deelnemersreglement


Deelnemer


De persoon die zich heeft ingeschreven voor deelname aan de 100 km criterium tocht..


Huisdieren


Honden en andere huisdieren zijn verboden tijdens de wandeltocht.


Deelname & inschrijving


1. Iedere deelnemer zich voor het 100 km criterium inschrijft is daarmee onderhavig aan het reglement van toepassing. De deelnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van dit reglement en dit zonder enig voorbehoud te aanvaarden en zich daaraan te houden. Deelname aan het 100 km criterium is vrijwillig en op eigen risico.
2. Overtreding van dit opgestelde reglement kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
3. Voor de start van het 100 km criteriumtocht moet het inschrijfgeld voldaan zijn. Als een reeds ingeschreven deelnemer om wat voor reden dan ook niet kan of wil deelnemen, vindt er geen terugbetaling van het inschrijfgeld plaats.
4. Indien het 100 km criterium tocht op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt er, zonder tegenbericht, een terugbetaling van het inschrijfgeld plaats.                            5. Een inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
6. De minimumleeftijd voor deelname is 16 jaar (op de start dag van het 100 km criterium.)              7.De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor deelname aan het 100 km criterium tocht. Het bestuur van old-time stappers vzw, de afzonderlijke bestuursleden en/of de aangewezen functionarissen hebben het recht om, na overleg deelnemers te diskwalificeren die onder invloed van alcoholische drank en/of drugs zijn en/of overlast veroorzaken en/of grensoverschrijdend gedrag tonen. De deelnemer wordt verzocht zijn startnummer in te leveren en het parcours te verlaten. Als het nodig of gewenst is worden daartoe aangewezen instanties ingeschakeld. Deelnemers die tijdens het 100 km criterium gezondheidsrisico’s of (blijvend) letsel op (dreigen te) lopen zullen, na beoordeling door de medische staf, op medische gronden dwingend geadviseerd worden de wandeltocht direct te beëindigen. De deelnemer dient hierop zijn startnummer in te leveren en het parcours te verlaten. Als het nodig of gewenst is worden daartoe aangewezen instanties ingeschakeld. Bij intensieve begeleiding van een deelnemer dient een tweede Inschrijving plaats te vinden.


Aansprakelijkheid


8. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor deelname aan het 100 km criterium. De deelnemer is bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel fysieke als psychische zin vereist en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door onder meer training voldoende heeft voorbereid op het 100 km criterium tocht.          

De deelnemer is verzekerd tijdens de 100 km criterium tocht via Wsvl.                                                 9. Het bestuur van Old-Time stappers vzw, de afzonderlijke bestuursleden en/of de vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor ziekten, overlijden, schade, vermissing of diefstal van geld en/of goederen voor, tijdens of na het 100 km criterium.
10. Sponsors van de100 km criterium tocht en de gemeente waarin de tocht plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisatie, uitgesloten van iedere aansprakelijkheid.
11. De Organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen of De 100 km criterium tocht geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), zulks uitsluitend ter beoordeling door het bestuur. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van gemaakte kosten en (im)materiele schade.


 De tocht zelf


12. Deelnemen aan De 100 km criteriumtocht houdt in: het wandelen van 100 kilometer binnen 24 uren vanaf de gezamenlijke starttijd.  Alleen marcheren, wandelen en/of lopen is toegestaan.  Nordic-walking is niet toegestaan tijdens de nachtelijke uren.
13. De route wordt middels pijlen aangegeven. De deelnemers dienen zich te houden aan dit parcours.
14. Aanwijzingen van de Organisatie, verkeersregelaars, politie en overige functionarissen dienen te worden opgevolgd. Worden deze aanwijzingen niet door de deelnemer opgevolgd, dan volgt onmiddellijke uitsluiting.
15. De deelnemers dienen zoveel mogelijk op de trottoirs te lopen. Zijn deze niet aanwezig, dan moeten de deelnemers gebruik maken van de fietspaden en bij het ontbreken daarvan, moet men binnen de bebouwde kom rechts op de weg lopen en buiten de bebouwde kom links op de weg. Op afgezette delen van het parcours mag men de gehele rijweg gebruiken.
16. Tijdens de 100 km criterium tocht dienen de deelnemers in de nachtelijke uren de (nacht)rust van mens en natuur te respecteren.
17. De Deelnemers zijn verplicht reflecterende dan wel goed zichtbare signalen en/of kleding te dragen. Een zaklamp en/of hoofdlamp en een opgeladen GSM is sterk aanbevolen.
18. De deelnemers bezitten een startnummer. Dit startnummer moet tijdens De 100 km criterium tocht goed zichtbaar bevestigd blijven. U als deelnemers bezit ook een controlekaart die na elke ronde wordt afgestempeld.


Verzorging


19. Op het parcours is een controle post ingericht waar de deelnemers gratis versnaperingen worden aangeboden. Afhankelijk van het productaanbod, kan de versnapering en /of meerdere van de volgende allergene stoffen – of sporen bevatten: granen (gluten), eieren, pinda’s, soja, melk (lactose), noten, sesam, zaden, selderij, mosterd, en lupine. De Organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake.
20. Deelnemers die zijn uitgevallen, of die bij een ander zorgkader (ziekenhuis, arts, e.d.) terecht zijn gekomen, vallen niet meer onder de verantwoordelijkheid van de Organisatie.
21. De controle post is alleen toegankelijk voor de deelnemers en de door de Organisatie aangewezen functionarissen. Familieleden of bekenden van de deelnemers worden geweerd. 


Privacy gdpr


22. De deelnemer verleent middels inschrijving onvoorwaardelijke toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond De 100 km criterium tocht gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd, met inachtneming van het privacy beleid dat de Organisator daarvoor hanteert.
23. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisatie opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisatie en haar partners tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer.


Slotbepaling


24. Indien één of enkele artikelen van dit reglement nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van dit reglement.


aankomst


Na het beeindigen van De 100 km criteriumtocht zal u warm onthaald worden, tevens wordt u  beloond met een kleine attentie.

graag tot dan,

Wandelclub Old-Time stappers vzw